O Grupie

ASE Grupa Technologiczna zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. 


Aktywnie angażujemy się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie. Jesteśmy producentem własnych magazynów energii, projektujemy morskie farmy wiatrowe oraz najbardziej zaawansowane technologicznie instalacje wodorowe. 


Kompleksowo obsługujemy większość gałęzi przemysłu od badań środowiskowych, poprzez pozwolenia na budowę i projekty aż po audyty bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwwybuchową w strefach zagrożonych wybuchem.

ww

Warunki sprzedaży i dostawy

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady współpracy firmy Automatic Systems Engineering  Sp. z o.o. (zwanej dalej Dostawcą) w zakresie dostaw produktów  (zwanych dalej produktami) oferowanych przez Dostawcę dla Klienta (zwanego dalej Zamawiającym). Zamawiającym będzie każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 672) dokonujący transakcji handlowych z Dostawcą.

 

1.2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są integralną częścią każdej oferty Dostawcy i umowy handlowej, a podjęcie współpracy w zakresie dostaw stanowi równocześnie ich akceptację.

 

1.3. Umowy handlowe mogą modyfikować i uszczegóławiać zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. W sprawach nieuregulowanych w dokumencie rozstrzygnięcie znajdują aktualne pisemne uzgodnienia między stronami oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

1.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są dostępne na stronie internetowej Dostawcy www.ase.com.pl.

 

 

2. Zamówienie

 

2.1. Dostawca podejmuje się realizacji dostawy na postawie zamówienia złożonego: osobiście, przesłanego za pośrednictwem poczty do siedziby Dostawcy lub na adres  jednego z oddziałów lub drogą elektroniczną. Tylko potwierdzone przez Dostawcę ilości asortymentu z zamówienia mogą być traktowane jako wiążące do realizacji i stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści uważa się za nową ofertę. Odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zamian lub uzupełnień niezmieniających istotne treści ofert poczytuje się za jej przyjęcie. Dostawca może też uzależniać zawarcie umowy dostawy od zapłaty  przez  Zamawiającego płatności za wcześniejsze dostawy produktów lub od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki.

 

2.2. Zamówienie powinno zawierać: nazwę Zamawiającego, adres Zamawiającego, rodzaj i ilość zamawianego produktu, miejsce dostawy, numer oferty, na podstawie której zostało złożone zamówienie (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru zamówionych produktów, nazwę i adres płatnika, jeśli jest inny niż Zamawiającego, nazwę i adres miejsca doręczenia faktury, jeśli jest inny niż Zamawiającego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień oraz jej podpis.

 

 

3. Anulacja zamówienia (odstąpienie od umowy) i odkupienie produktów przez Dostawcę

 

3.1. Anulowanie zamówienia (odstąpienie od umowy) przez Zamawiającego dotyczącego wyłącznie   produktów znajdujących się w magazynie Dostawcy może nastąpić najpóźniej do 24 godzin po przesłaniu zamówienia i bezwzględnie wymaga pisemnej akceptacji Dostawcy.

 

3.2. W przypadku anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) przez Zamawiającego dotyczącego wyłącznie produktów znajdujących się w magazynie Dostawcy po upływie 24 godzin po przesłaniu zamówienia do Dostawcy, zamówienie to uważa się za będące w trakcie realizacji i Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu Dostawcy całości poniesionych kosztów w zależności od stopnia wykonania zamówienia. Koszty te obejmują wszystkie wydatki jakie Dostawca podjął w celu realizacji zamówienia.

 

3.3. W przypadku anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) przez Zamawiającego dotyczącego produktów wykonywanych i dostarczanych na specjalne zamówienie Zamawiającego oraz dotyczące towarów z produkcji, będące w trakcie jego realizacji, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy kwot zgodnie z poniższym zestawieniem:

 

Zapłata powyższych kwot stanowi odstępne w rozumieniu art. 396 Kodeksu cywilnego i winna być dokonana jednocześnie z założeniem oświadczenia od odstąpieniu od umowy.

 

3.4. Po   realizacji Dostawy Zamawiający może wystąpić do Dostawcy z propozycją odkupienia przez niego wcześniej zakupionych produktów pod warunkiem, że są to standardowe stale przechowywane produkty na magazynie Dostawcy. Produkty muszą być nieużywane, kompletne oraz być w oryginalnym opakowaniu. Po zaakceptowaniu przez dział kontroli jakości Dostawcy stanu tych produktów mogą one zostać odkupione przez Dostawcę za 30% ich wartości sprzedaży.

 

 

4. Czas  dostawy, opóźnienie dostawy

 

4.1. Dotrzymanie terminu dostawy zależy od spełnienia przez Zamawiającego jego zobowiązań umownych. Czas dostawy rozpoczyna się po złożeniu zamówienia, ale nie przed wyjaśnieniem wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zamówienia, dostarczeniem przez Zamawiającego całościowej dokumentacji, zezwoleń i zwolnień, otrzymaniem przez Dostawcę uzgodnionych zaliczek oraz spełnieniem wszelkich warunków uzgodnionych przez strony, umożliwiających bezproblemową realizację zamówienia. W przeciwnym razie czas dostawy zostanie odpowiednio przedłużony, chyba że za opóźnienie odpowiada Dostawca.

 

4.2. Uzgodniony czas dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli produkty opuściły siedzibę Dostawcy przed upłynięciem czasu dostawy lub, w przypadku dostawy ex works (EXW Incoterms 2010, tzn. ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego w momencie postawienia ich przez Dostawcę do dyspozycji Zamawiającego w oznaczonym miejscu i czasie), jeżeli Zamawiający został powiadomiony, że produkty są gotowe do wysyłki i zostały one należycie wyodrębnione.

 

4.3. Jeżeli dostawa ulegnie opóźnieniu z powodu wystąpienia nieprzewidywalnych i/lub nietypowych okoliczności po stronie Dostawcy, którym nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, czas dostawy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. Powyższe obowiązuje niezależnie od tego, czy takie opóźnienie miało miejsce w siedzibie Dostawcy, czy w siedzibie jednego z jego Poddostawców.

 

4.4. Dostawca jest zwolniony z odpowiedzialności za terminową realizację dostaw oraz ewentualnych innych zobowiązań umownych, jeżeli okoliczności niezależne od Dostawcy lub Poddostawców sprawią, że spełnienie warunków umowy będzie niemożliwe lub wyjątkowo trudne. Okoliczności w rozumieniu niniejszej klauzuli obejmują, w szczególności, okoliczności takie, jak:


4.5. Jeżeli za opóźnioną dostawę będzie odpowiadał Dostawca, a Zamawiający poniesie z tego tytułu szkodę, Zamawiający będzie miał prawo do żądania odszkodowania za każdy pełny tydzień opóźnienia w kwocie 0,5%, nieprzekraczającej jednak 5% wartości tej części całej dostawy, której z powodu opóźnienia nie można było na czas lub zgodnie z warunkami umowy wykorzystać.

 

 

5. Wysyłka, przejście ryzyka, przyjęcie dostawy

 

5.1. Dostawa zostanie zrealizowana w trybie ex works (EXW Incoterms 2010), chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli Dostawca ma obowiązek wysłania produktów, ma również prawo do wybrania metody i trasy transportu. Na życzenie Zamawiającego istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia transportowego, którego koszty ponosi Zamawiający.

 

5.2. Ryzyko, również w przypadku dostawy częściowej, przechodzi na Zamawiającego nie później niż w momencie pozostawienia przez Dostawcę produktów do dyspozycji  Zamawiającego. Powyższe postanowienie obowiązuje niezależnie od tego, czy Dostawca zobowiązał się zrealizować dodatkowe usługi, takie jak opłacenie kosztów transportu, dostawy lub montażu.

 

5.3. Jeżeli wysyłka zostanie opóźniona z powodu okoliczności, za które Dostawca nie będzie odpowiadał, ryzyko przejdzie na Zamawiającego po 7 dniach kalendarzowych od przekazania powiadomienia o gotowości do wysyłki. Dostawca będzie miał jednak obowiązek wykupienia ubezpieczenia zgodnie z żądaniem Zamawiającego i na koszt Zamawiającego.

 

5.3.1. Po upływie wskazanych wyżej 7 dni, w przypadku nieodebrania towaru przez Zamawiającego, Dostawca jest upoważniony do naliczania opłaty magazynowej w wysokości 0,1% wartości towaru za każdy dzień składowania.

 

5.4. Produkty muszą zostać odebrane pod względem ilościowym i jakościowym, obejmującym możliwe do stwierdzenia ewentualne uszkodzenia mechaniczne, które muszą być potwierdzone na dokumencie WZ lub dowodzie dostawy. Produkty odebrane przez Zamawiającego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za pozbawione wad jawnych oraz fizycznych. Zamawiający będzie miał obowiązek przyjęcia dostarczonych produktów, nawet w razie zauważenia drobnych wad, bez uszczerbku dla roszczeń gwarancyjnych.

 

5.5. Dostawca ma prawo do realizacji częściowych dostaw.

 

5.6. Dla dostawy, w której wartość netto towaru przekracza 3.000 PLN, koszt przesyłki na terenie kraju ponosi Dostawca. Nie zmienia to jednak faktu, iż dostawa zostanie zrealizowana w trybie ex works (EXW Incoterms 2010), chyba że uzgodniono inaczej.

 

 

6. Gwarancja i rękojmia

 

6.1. Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

6.2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Dostawca udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej gwarancji od dnia przejścia ryzyka na Zamawiającego.

 

6.3. Dostawca będzie odpowiadał z tytułu gwarancji jedynie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, w szczególności z powodu wadliwego jego projektu, złych materiałów konstrukcyjnych lub nieprawidłowego wykonania.

 

6.4. Gwarancja nie obejmuje, w szczególności:

 

6.5. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieautoryzowanych modyfikacji wyrobu lub napraw, wykonanych przez Zamawiającego lub osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody Dostawcy.

 

6.6. Dostawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona prace naprawcze lub dostarczy części zamienne (produkty), które są jego zdaniem niezbędne, w uzgodnionym  terminie. Wszelkie wymienione części stają się własnością Dostawcy.

 

6.7. Jeżeli Dostawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwych produktów produkty wolne od wad albo dokonał istotnych napraw produktów objętych gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia produktów wolnych od wad lub zwrócenia produktów naprawionych. Jeżeli Dostawca wymienił część zamienną, zasadę  powyższą stosuje się odpowiednio do części zamiennej wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady produktu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

 

6.8. Zamawiający zobowiązany jest dokonać powiadomienia Dostawcy o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, przesyłając powiadomienie w formie pisemnej na adres: Automatic Systems Engineering  Sp. z o.o. , ul. Narwicka 6; 80-557 Gdańsk; faksem: 58 346 43 44 lub e-mailem: zrs@ase.com.pl. Zgłoszenie reklamacyjne musi być przesłane w formie kompletnie wypełnionej Zgłoszenia Reklamacyjno-Serwisowe (ZRS), której wzór jest umieszczony na stronie www.ase.com.pl.

 

6.9. Dostawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie do 14 dni od daty jego wpłynięcia.

 

6.10. W przypadku uznania roszczenia reklamacyjnego dostawa produktów od i do Zamawiającego odbywa się na koszt Dostawcy w uzgodnionym obustronnie terminie.

 

6.11. W przypadku nieuznania roszczenia reklamacyjnego Dostawca obciąży Zamawiającego kosztami nieuzasadnionej reklamacji.

 

6.12. Towar wysyłany przez Zamawiającego w ramach reklamacji powinien być należycie zapakowany i zabezpieczony oraz oczyszczony. Do towaru należy obowiązkowo dołączyć kopię kompletnie wypełnionego Zgłoszenia Reklamacyjno-Serwisowe (ZRS).

 

 

7. Ceny i płatność

 

7.1. Ceny podawane są w trybie ex works (EXW Incoterms 2010) i nie obejmują obowiązującej w danej chwili stawki podatku od towarów i usług, chyba że uzgodniono inaczej. Dodatkowe koszty pakowania, wysyłki, ubezpieczenia, cła i instalacji są naliczane oddzielnie.

 

7.2. Po upływie terminu płatności każdej z faktur Dostawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe.

 

7.3. Dostawca i Zamawiający mogą potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze i obie wierzytelności są  wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwowym.

 

7.4. Dostawca ma prawo wstrzymać się z realizacją części umowy, jeżeli po spisaniu umowy okaże się, że spełnienie świadczenia przez Zamawiającego jest wątpliwe ze  względu na jego stan majątkowy. Dostawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, warunkując spełnienie umowy przez siebie od dostarczenia przez Zamawiającego odpowiedniego zabezpieczenia jego zobowiązań.

 

7.5. W przypadku transakcji w walutach obcych, Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wahania kursów walut sprawią, że będą one dla Dostawcy niekorzystne o więcej niż 10% w stosunku do wartości zamówienia. Wahania kursów walut skutkujące możliwością odstąpienia od umowy przez Dostawcę muszą mieć miejsce po złożeniu zamówienia i przed realizacją pierwszej dostawy na mocy tej umowy.

 

 

8. Prawa własności przemysłowej

 

8.1. Dostawca zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkiej dokumentacji towarzyszącej każdej ofercie oraz wszelkich dokumentów i informacji otrzymanych przez Zamawiającego w trakcie procesu sprzedaży i dostawy. Zamawiający zobowiązany jest do nieudostępniania tych dokumentów i informacji osobom trzecim bez wyraźnej zgody Dostawcy i będzie używał tych dokumentów i informacji wyłącznie zgodnie z umową. Powyższe nie dotyczy informacji, które są już dostępne publicznie, niezależnie od procesu sprzedaży i dostawy, i które były w posiadaniu Zamawiającego przed ich przekazaniem mu przez Dostawcę lub które zostały uzyskane przez Zamawiającego od upoważnionej osoby trzeciej, niezależnie od procesu sprzedaży i dostawy.

 

 

9. Miejsce realizacji, język umowy, obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji, ochrona, forma pisemna i częściowa nieważność

 

9.1. Miejscem realizacji zarówno płatności, jak i dostawy jest siedziba Dostawcy.

 

9.2. Językiem umowy jest język polski, o ile nie uzgodniono inaczej. Powyższe obowiązuje nawet wtedy, gdy komunikacja między personelem Kupującego a Dostawcy, dotycząca kwestii technicznych, logistycznych i innych kwestii praktycznych, odbywa się w języku rodzimym Zamawiającego lub w jeszcze innym języku.

 

9.3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy oraz cały stosunek prawny Dostawcy i Zamawiającego są regulowane wyłącznie przez prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

9.4. W razie sporu między stronami umowy miejscem jurysdykcji będzie sąd właściwy dla siedziby Dostawcy. Dostawca może jednak zdecydować o tym, aby wszcząć postępowanie przeciwko Zamawiającemu w miejscu jurysdykcji Zamawiającego.

 

9.5. Poniższe postanowienia dotyczą stosunku umownego zgodnie z następującą hierarchią:

9.6. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy lub inne postanowienia powiązane z innymi warunkami okażą się nieważne, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia i warunki.

 

 

Niniejsza wersja OWSiD obowiązuje od dnia 2021-04-02

 
 

Aby zgłosić reklamację / przekazać urządzenie do serwisu, należy:

Wstecz