O Grupie

ASE Grupa Technologiczna zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. 


Aktywnie angażujemy się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie. Jesteśmy producentem własnych magazynów energii, projektujemy morskie farmy wiatrowe oraz najbardziej zaawansowane technologicznie instalacje wodorowe. 


Kompleksowo obsługujemy większość gałęzi przemysłu od badań środowiskowych, poprzez pozwolenia na budowę i projekty aż po audyty bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwwybuchową w strefach zagrożonych wybuchem.

ww

Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

 

Na Państwa ręce przedkładamy informacje, związane z faktem, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej UE.

Nie ma konieczności kontaktowania się z Nami, ani wypełniania dodatkowych dokumentów. Wystarczy zapoznać się z informacjami poniżej.

 

Poniżej znajdują się informacje o danych osobowych, w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, kto może zostać ich odbiorcą oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000097059, NIP 5830000049, REGON 190511486.

 

Dane kontaktowe administratora

Można się z nami skontaktować:

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: ochronadanych@ase.com.pl lub  pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Ochrona danych osobowych, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., ul. Narwicka 6, 80 – 557 Gdańsk.

Z osobą wyznaczoną przez Administratora danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

 

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Ma Pani/Pan prawo:

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 

 

Prawo do sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

 

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w jednym lub więcej następujących celach:

 

Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu lub celach, co do których wyraziła Pani/wyraził Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.

Wstecz