O Grupie

ASE Grupa Technologiczna zrzesza 11 spółek o różnych profilach inżynierskich. 


Aktywnie angażujemy się w transformację energetyczną w kraju oraz na świecie. Jesteśmy producentem własnych magazynów energii, projektujemy morskie farmy wiatrowe oraz najbardziej zaawansowane technologicznie instalacje wodorowe. 


Kompleksowo obsługujemy większość gałęzi przemysłu od badań środowiskowych, poprzez pozwolenia na budowę i projekty aż po audyty bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwwybuchową w strefach zagrożonych wybuchem.

ww

Fundusze Europejskie

 

Spółka Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych i kompleksowych systemów bezpieczeństwa przemysłowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem przemysłowym oraz wiedzy eksperckiej i budowania kompetencji”. Dofinansowanie realizowane jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

 

Opis projektu:

Utworzone Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie realizować badania przemysłowe i prace rozwojowe odnośnie nowych możliwości rozwoju systemów bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, weryfikować założenia techniczne niezbędne do projektowania i badania prototypów nowych usług. Badania będą prowadzone w zakresie wymaganym przez prawo (m.in. dyrektywy unijne) oraz wymagań użytkowników, aby zapewnić jak najwyższą jakość, dopasowanie do klienta, a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy zakładów przemysłowych.

Z uwagi jednak na stale rosnące potrzeby rynku krajowego i zagranicznego, działaniem koniecznym jest wykorzystanie najbardziej zaawansowanej myśli technicznej oraz wykorzystanie nowoczesnych środków trwałych i aparatury badawczej do przeprowadzenia prac B+R nakierowanych na stworzenie nowoczesnych systemów, modułów oraz produktów treningowych pozwalających na budowanie kompetencji w obszarze bezpieczeństwa obiektów przemysłowych.

Dzięki realizacji projektu, poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę, Spółka ASE uzyska możliwość prowadzenia prac rozwojowych nad swoimi produktami i usługami w przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dzięki wykorzystaniu posiadanej eksperckiej wiedzy branżowej i odpowiednich metod pracy możliwe będzie prowadzenie prac B+R w celu opracowania modułów pilotażowych, testowania ich oraz walidację nowych lub ulepszonych produktów i usług, wykorzystując otoczenie stanowiące model warunków rzeczywistego funkcjonowania, które pozwolą na dalsze udoskonalanie produktów i usług. Prace B+R prowadzone w ramach nowopowstałego Centrum B+R będą skupiały się na definiowaniu, testowaniu oraz dokumentowaniu produktów i usług w obszarze bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem zakładów przemysłowych.

 

Informacje podstawowe o projekcie:

Beneficjent: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Europejskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 

Koszt całkowity projektu: 4 211 230,41 PLN

Koszt kwalifikowany  projektu: 2 424 653,80 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 1 091 094,21 PLN

Termin realizacji projektu: 2016.08.31-2018.04.30

Wstecz