Blog
shutterstock_702079528

Port LNG

„PROJMORS” Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. jest jednym z najstarszych biur projektowych w Polsce, działając nieprzerwanie od ponad 72 lat na rynku polskim i zagranicznym. O dużym doświadczeniu świadczy też liczba inwestycji, dla których opracowano dokumentację projektową przekraczająca 20 tys. pozycji.

Jednym z ważniejszych w ostatnich latach projektów biura PROJMORS był projekt budowy portu przeładunkowego skroplonego gazu LNG w Świnoujściu. Port LNG był inwestycją strategiczną dla państwa polskiego zabezpieczającą alternatywne źródła dostaw gazu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zaprojektowane przez Projmors nabrzeże dla rozładunku LNG było pierwszą tego typu inwestycją, zarówno w Polsce jak i na Morzu Bałtyckim.

 

Czym jest samo LNG? Z języka angielskiego oznacza Liquified Natural Gas – czyli skroplony gaz ziemny. Objętość gazu skroplonego jest około 600 razy mniejsza niż w stanie gazowym. Skroplony gaz jest łatwiejszy w transporcie i magazynowaniu.

Do transportu wodnego przygotowane są specjalne tankowce – tzw. metanowce, dlatego też istotnym elementem było przystosowanie nabrzeża do przyjmowania tak specyficznych statków. Niezwykle ważnym elementem było również zaprojektowanie infrastruktury przesyłowej LNG do lądowych zbiorników magazynowych terminala. W terminalu następuje proces regazyfikacji gazu ze zbiorników magazynowych, czyli odparowania gazu w celu przekształcenia w stan gazowy i wysłania rurociągami przesyłowymi do polskiej sieci gazowej GAZ-SYSTEM S.A.. LNG może być też przewożony dalej w stanie ciekłym cysternami.

 

Prace projektowe realizowane były w latach 2008-2010. Port może obsługiwać statki o pojemności do 200 000 m3 (L=316m, B=50m i zanurzeniu T=13,5m). Został on wybudowany jako port zerwnętrzny, po wschodniej stronie falochronu Portu Świnoujście a całość infrastruktury stanowi:

 

 

Z kolei samo stanowisko rozładunkowe statków o długości ok. 400m składa się z następujących budowli:

 

 

Roboty budowlane zostały rozpoczęte w 2010 r., a w zakresie budowli hydrotechnicznych ukończone trzy lata później, w roku 2013. Po ukończeniu budowy infrastruktury lądowej w grudniu 2015 roku, do portu wpłynął pierwszy gazowiec.

 

Obecnie trwają prace nad rozbudową gazoportu. W ubiegłym roku została podpisana umowa na rozbudowę terminala LNG pomiędzy inwestorami tzn. Polskim LNG i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. a wykonawcą, czyli konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH. Umowa na prace w części lądowej i morskiej realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. PROJMORS partycypuje w tej inwestycji przygotowując kompleksową dokumentację projektową dla budowy drugiego stanowiska przeładunkowego wraz z pirsem oraz infrastrukturą obsługową i transportową LNG do instalacji istniejącego terminala.

 

Głównym elementem, który powstanie w ramach projektu dotyczącego rozbudowy morskiej części terminala, będzie wielofunkcyjny pirs umożliwiający cumowanie, postój, a także załadunek i rozładunek zbiornikowców LNG. W obrębie pirsu wydzielone zostaną dwa stanowiska przeładunkowe dedykowane do obsługi dwóch rodzajów statków: małej skali (o długości od około 50m do około 110m i odpowiadających im pojemnościach ładunkowych od około 500m3 do około 7 500 m3 LNG) oraz jednych z największych pływających po morzu Bałtyckim statków o długościach całkowitych od około 110m do około 320m i odpowiadających im pojemnościach ładunkowych od około 7 500m3 do około 220 000m3 LNG. Każde stanowisko będzie wyposażone w odpowiednie zestawy ramion przeładunkowych a dodatkowo stanowisko dla dużych jednostek będzie także wyposażone w moduł bunkrowy umożliwiający bunkrowanie jednostek zasilanych LNG. W ramach tej części inwestycji zostaną również wykonane prace czerpalne, które obejmować będą pogłębienie części akwenu do głębokości technicznej 14,5m.

 

Dużym wyzwaniem jest przygotowanie jednego pirsu dla ww. dwóch stanowisk. Dla postoju jednostki przy stanowisku należy zapewnić bezpieczne warunki m.in. poprzez odpowiednie zlokalizowanie dalb odbojowych i cumowniczych. W przypadku dwóch stanowisk usytuowanych na jednej platformie przeładunkowej powstaje duża ilość wariantów postojów statków i każdy z nich należy szczegółowo przeanalizować pod kątem układu cumowania by zachować bezpieczeństwo postoju. Utrudnieniem jest ograniczona powierzchnia samej platformy wobec dużej ilości rurociągów dla obu stanowisk a wyzwaniem dla projektantów staje się odpowiednie jej zagospodarowanie i optymalne dobranie układu dalb.

 

Oprócz rozbudowy części morskiej zostanie również rozbudowana część lądowa terminala, w skład której wchodzi kilka projektów. Jednym z nich jest budowa nowego zbiornika do składowania skroplonego gazu ziemnego o pojemności roboczej netto wynoszącej 180 000 m3, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami i urządzeniami. Kolejny etap to rozbudowa istniejącej instalacji regazyfikacyjnej poprzez zabudowę dwóch regazyfikatorów SCV o zdolności regazyfikacyjnej wynoszącej 2x164 000 Nm3/h a także dwóch nowych pomp wysokociśnieniowych, dwóch nowych pomp niskociśnieniowych oraz jednego nowego ciągu pomiarowego gazu.

 

PROJMORS jest w trakcie wdrażania i rozwijania technologii BIM (ang. Building Information Modeling), która skupia się na rozwoju koordynacji międzybranżowej i tworzeniu projektów w modelu 3D, aby jeszcze lepiej i efektywniej móc zarządzać projektowanymi obiektami i całym procesem inwestycyjnym. Projekt rozbudowy terminala jest okazją do zdobywania nowego doświadczenia, gdyż całość prac projektowych oparta jest na modelowaniu 3D. Opracowany model będzie odzwierciedlał całkowity zakres inwestycji a zespół projektowy przez cały czas trwania inwestycji będzie nadzorował i dokonywał regularnych przeglądów, tak by w każdej chwili i na każdym etapie trwania projektu kontrolować układ terminala.

 

Jesteśmy dumni, że mamy swój wkład projektowy w tak istotnej inwestycji, która przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Dzięki takim projektom nasze biuro jest bogatsze o nowe doświadczenia i wiedzę, która będzie procentować w przyszłości.

 

Artykuł ukazał się drukiem w "Wiadomościach Projektanta Budownictwa" nr 1-2/2021

 

Autor: Kamila Kulik-Maciejewska, Tomasz Kila, „PROJMORS” Sp. z o.o.

Wstecz